3 Շատ Պարզ, Անվտ անգ Ու Էֆֆեկտիվ Մեթոդ Լվ Իճներից, Բզեզներից Ու «Նենգ» Միջատներից Ազատվելու Համար

Տաք եղանակների հետ միասին առաջանում է տի զերի խնդիրը, որոնք հավասարապես վն ասում են և մարդկանց և կենդանիներին: Այս վնա սատուի հատուկ վտ անգն այն է, որ այն գրեթե անհնար է անմիջապես նկատել և երկար ժամանակ մնալով մարդու կամ կենդանիների մա շկի վրա, մեծապես վն ասում են նրանց առո ղջությանը և կյ անքին:

Ինչպես արագ հեռացնել տի զերին․ Դրա համար դուք պետք է վերցնեք տաք ա սեղ, բուսական յուղ և նե րար կիչ: Աս եղի շի կացած ծա յրով անցք ենք անում տ իզի որո վայնի մեջ: Դրանից հետո միջատը արագ կհեռանա մա շկից: Կամ կտրում ենք նե րար կիչի ծա յրը, դուք կարող եք վերցնել ին սուլ ինի նե րար կիչ:

Նե րար կիչի ներսում ամ ոնի ակ ենք քսում և իջեցնում ենք տի զի վրա կտ րած կո ղմով: Նե րար կիչը լավ սեղմում ենք մա շկի վրա, որպեսզի տի զը հայտնվի ներսում: Ամ ոնի ակի գոլորշին պարզապես կս պանի մի ջատին և այն հեշտությամբ կարելի կլինի հեռացնել:

Հետևեք, որ նե րար կիչը սերտորեն կպչի մա շկին, այդ ժամանակ օդը չի ներ թափա նցի ներս և ամո նիակը արագորեն կվն ասի տի զին: Տի զի շուրջ դնում ենք մատանին այնպես (կարելի է ամուսնական կամ պատրաստեք պլաստիկե շշի խցանից), որ այն ամուր կպչի մա շկին:Բուսական յուղը լցնում ենք այնպես, որ այն ծածկի տի զին:

Այդ կերպ թ թվա ծնի մուտքը փակվում է և միջատները մա հանում են և ընկնում մա շկի վրայից: Մեթ ոդներից ցանկացածը արդյունավետ է, բայց մի մոռացեք, որ դուք պետք է արագ գործեք, քանի որ ինչքան քիչ տի զ կա մա շկի վրա, այնքան քիչ վն աս այն կհասցնի մարդուն կամ կենդանուն:

(Visited 108 times, 1 visits today)