Առ ավnտյան 4 պրnցեդnւրա, nրnվ ԱՆՊԱՅՄԱՆ պետք Է սկսվի օրը. Հատկապես վերջինը պետք չէ անտեսել

1. Լե զվի մաքրում․ Մենք բոլորս լվանում ենք ա տամները առավոտյան, բայց անպայման պետք է հիշել մի այնպիսի կարևոր գործի մասին, ինչպիսին լե զվի մաքրումն է: Այս ընթացակարգի կարևորության մասին մարդիկ գիտեին դեռ հին ժամանակներում։ Ներառել լե զվի մաքրումը բե րանի մաքրման ամենօրյա գործընթացում համառորեն խորհուրդ էր տալիս Ավի ցե ննան:

Դուք կարող եք դա անել ա տամի խոզանակով, կամ հատուկ քերիչով: Ինչու պետք է մաքրել լեզուն: Դուք կազատվեք բա կտերի աներից, որոնք կարող են հայտնվել ստ ամոք սում և առաջացնել մի շարք հի վանդո ւթյուններ: Լե զվի ման րէները բե րանի տհ աճ հ ոտի, ինչպես նաև բե րանի խո ռոչի հ իվանդու թյունների հաճախակի պատճառ են հանդիսանում ։

2. Մի բաժակ տաք ջուր․ Շատերը գիտեն, թե որքան կարևոր է վերականգնել հեղուկի հավասարակշռությունը քնից հետո: Տաքացրեք ոչ ե ռացրած, ֆիլտրացված ջուր: Ուշադիր եղեք, որ այն չե ռա: Մի բաժակը լցրեք ամբողջությամբ և ավելացրեք կիտրոնի կտոր կամ պարզապես ճզմեք մի քիչ կիտրոնի հյութ: Խմեք քիչ կումերով ուտելուց 20 րոպե առաջ։

Ինչով է օգտակար նման պարզ ըմպելիքը։ Ջուրը մար սողական համա կարգը նորմալ վիճակի է բերում: Մար մինը պատրաստում է սննդի ընդունման համար, բարելավում է նյու թափո խանակությունը և նպաստում է ք աշի կո րստին, մաքրում է լյա րդը: Կիտրոնի հյութում պարունակվում է մեծ քանակությամբ մի կրոտա րրեր (կա լցիում, ֆո սֆոր, նա տրիում, կա լիում, մա գնե զիում, եր կաթ), ինչպես նաև B ու C խմբի վի տամի ններ:

3. Մեղր ուտելուց առաջ․ Նախաճաշից տասը րոպե առաջ կերեք մի թեյի գդալ մեղր և խմեք ջուր: Մեղր պետք է լինի բնական և թարմ․ Ինչու առավոտյան մի գդալ մեղր ուտել: Մեղրը վի տամի նների և մի կրոէլեմ ենտների աղբյուր է:

Նրանում պարունակվում է մեծ քանակությամբ ֆր ուկ տոզա և գլ յուկ ոզա, որոնք տալիս են մա րմնին էն երգիա, նպաստում են ուղ եղի գործունեության բարե լավ մանը և աշխատունակության բարձրացմանը: Բարձրացնում է իմու նիտետը։ Այս միջոցը ունի հակաօք սիդիչ հատկություններ, օգնում է մար մնին դիմակայել ծե ր ացմանը և մար մնի մաշ վածությանը:

4. Բերանի ողո ղում ջրա ծնի պերօ քսիդի լուծ ույթով․ Նախաճաշից հետո ձեր բերանը ո ղո ղեք ջրա ծնի պերօ քսիդի լո ւծույթով: Խառնեք 5-7 կաթիլ 3% պերօք սիդի լուծ ույթը 50 մգ մաքուր ոչ ե ռացրած ջրի հետ: Ինչու լվանալ բե րանը նման լու ծույթով: Գերազանց կանխ արգե լում է կա րիեսը, ատա մների հի վանդութ յունները և լն դերի հի վանդու թյունները, անհետանում է բե րանի տհ աճ հո տը, ատ ամները թեթև սպիտ ակեցնում է: Կատարեք այս ընթացակարգերը ամեն առավոտ և ձեր ինք նազգաց ողությունը կբա րելա վվի: Եթե այս խորհուրդները ձեզ դուր եկավ և դուք չունեք ալե րգիա այդ միջոցներից, խորհուրդ ենք տալիս սկսել հենց հաջորդ օրվանից:

(Visited 113 times, 1 visits today)